Prociv Sp. z o.o.
ul. Bogedaina 3
50-514 Wrocław
biuro@prociv.com


Zapytanie ofertowe

na

wykonanie usługi B+R w zakresie wypracowania algorytmów do analizy środowisk hostingowych pozwalających na dokonanie segmentacji poszczególnych usług

W związku z realizacją projektu pn. „Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć poprzez udzielanie bonów na innowacje przez Prometeia Capital sp. z o o.” nr RPDS.01.02.02-02-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"